O projekcje

Projekt “Akademia Uczniowska” rozpoczął się w 2009 roku i trwał do 2016, współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Związany był ściśle z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jednak do ich realizacji wykorzystywał  metody oparte na aktywnym działaniu uczniów i asystenckiej postawie nauczycieli. Istotą programu Akademii była więc zamiana tego, co nazywamy nauczaniem gimnazjalistów na to, co możemy określić uczeniem się gimnazjalistów. Dzięki tej zamianie uzyskano zgodność między codzienną praktyką szkolną, a kompetencjami kluczowymi – ważnymi w uczeniu się przez całe życie.

Projekt objął przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę. W projekcie wzięło udział prawie 40 000 uczniów i 1500 nauczycieli z 300 gimnazjów. Akademia uczniowska zapewniała nauczycielom wsparcie poprzez szkolenia, kursy internetowe i doradztwo doświadczonych konsultantów. Zasadą przyjętą w projekcie jest objęcie nim wszystkich uczniów, nie wybranych, szczególnie uzdolnionych lub zainteresowanych tematyką.

Przygotowaliśmy dla nauczycieli kursy internetowe: „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” oraz „Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej" prowadzone z udziałem mentorów i ekspertów. Kursem objętych było ponad 1300 nauczycieli.

Już w trakcie kursu nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne ­ Szkolne Koła Naukowe (SKN) oraz wykorzystywali poznane metody podczas zajęć lekcyjnych.

Gimnazjaliści wpierani przez nauczycieli przygotowywali i prowadzali eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, projekty badawcze a także tworzyli gry edukacyjne. Uczniowie samodzielnie formułowali pytania badawcze, hipotezy planowali i przeprowadzali eksperymenty, których celem była weryfikacja hipotezy. Pogłębiali rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu, prowadzili wzajemne nauczanie.

Akademia uczniowska zachęcała nauczycieli i uczniów do samodzielnych poszukiwań nowych rozwiązań, próbowania ich w praktyce i dzielenia się swoim doświadczeniem.

 

 

Załaczone Dokumenty: