Tematyka projektu


Opiekun projektu


Od czego zależy wydolność oddechowa? Jak nasi koledzy dbają o zdrowie układu oddechowego? Krzysztof Osowski z Gimnazjum nr 1 w Bartoszycach

Problem rozwiązywany przez uczniów


Rekomendacja eksperta CEO


 

 1. 1. Od czego zależy wydolność oddechowa?
 2. 2. Jak nasi koledzy dbają o zdrowie układu oddechowego?

 

 

 

 

 

 

Badania socjologiczne młodzieży wskazują, iż zainteresowanie profilaktyką zdrowotną w młodym wieku jest dosyć niskie. Dla młodych ludzi,  z racji wieku i  z reguły cieszących się dobrym zdrowiem, daleka perspektywa chorób nie zmusza do dbania o siebie. Każdy więc projekt lub jakakolwiek aktywność zwracająca uwagę uczniów na zdrowie lub konsekwencje złych nawyków jak na przykład palenie papierosów jest cenna i warta przeprowadzenia. Ponadto dreszczyk emocji związany z badaniem siebie i swoich kolegów sprawi, że uczniowie zaangażują się w projekt. Projekt nie składa się z wielu działań dlatego też można skoncentrować się na dokładnym opracowaniu otrzymanych danych i zastanawianiu się nad różnymi możliwymi korelacjami wyników przeprowadzonych badań. Na przykład, czy w kontekście naszego projektu każda nieobecność w klasie uczniów może być brana pod uwagę? Musimy pamiętać, że choroby dotykają nie tylko układu oddechowego. Prezentowany projekt może stanowić inspirację dla tych, którzy chcieliby ze swoimi uczniami zająć się profilaktyką zdrowia i jednocześnie nie zanudzać uczniów tak zwanymi „kazaniami” na temat groźnych konsekwencji niektórych zachowań.

Pojęcia, które powinni znać uczniowie


Wprowadzenie dla nauczyciela


 

Przed rozpoczęciem projektu uczniowie powinni znać podstawowe fakty z zakresu budowy i funkcjonowania układu oddechowego człowieka. Powinni również zapoznać się z pojęciem wydolności oddechowej i czynników, które na nią wpływają na przykład: wiek, uprawianie sportu, palenie papierosów czy też przebyte lub przewlekłe choroby.

 

 

 

 

Młodzi ludzie, z którymi spotykamy się na zajęciach są ustawicznie bombardowani ogromną ilością informacji, często nawet bez znaczenia, jak np. słuchanie „bitów” na słuchawkach. Nauczyciel już dawno przestał być dla nich wyrocznią. A przecież wśród poruszanych zagadnień, o których znaczeniu możemy dyskutować są takie, które dla każdego człowieka są wręcz fundamentalne. W czasach gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego, coraz większego tempa życia oraz podnoszącego się poziomu stresu, potrzeba dbania o własne zdrowie staje się koniecznością. Taką potrzebę powinniśmy w tych młodych ludziach wyzwalać. Uczeń po realizacji projektu ma stać się bardziej świadomy konsekwencji zdrowotnych swoich zachowań. Poprzez obserwację i analizę postaw swoich i swoich rówieśników, powinien rozpoznawać co jest dobre, a co szkodzi jego zdrowiu.

Główne zadania /działania uczniów


Główne zadania

Działania

Zebranie informacji o funkcjonowaniu układu oddechowego

Szukanie informacji z różnych źródeł

Prowadzenie notatek

Przygotowanie ankiet

Przygotowanie pytań do ankiety

Zaprojektowanie ankiety

Przygotowanie badań wydolności oddechowej uczniów

Określenie grupy badawczej

Opracowanie i przygotowanie karty pracy do badań

Kupno balonów, przygotowanie innych materiałów. 

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów

 

Przeprowadzenie badań

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów

Badanie wydolności oddechowej

Opracowanie wyników ankiety

Opracowanie wyników badań wydolności oddechowej

Zebranie informacji o profilaktyce układu oddechowego.

Poszukanie informacji

 

Przeprowadzenie badań ankietowych na temat znajomości zasad profilaktyki chorób układu oddechowego wśród uczniów i jak spędzają czas wolny

 

Przygotowanie pytań do ankiety

Przygotowanie ankiety

Przeprowadzenie badań i analiza wyników

Zebranie informacji o frekwencji uczniów wybranych klas na zajęciach szkolnych.

Zebranie informacji od wychowawców wybranych klas

Przygotowanie zestawienia frekwencji klas

Zebranie informacji o ilości zajęć w-f opuszczonych w wybranych klasach

Zebranie informacji od nauczycieli w-f

Zestawienie wyników

Podsumowanie realizacji projektu

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Prezentacja na forum klasy

Prezentacja projektu na forum szkoły.

Tematy konsultacji


 • Jak zaplanować i przeprowadzić nasz projekt?
 • Określenie harmonogramu pracy z projektem i podział zadań
 • Wybór metody przeprowadzenia badań
 • NaCoBeZu – co to znaczy dobrze zrealizować projekt?
 • Przygotowania do praktycznej części projektu
 • Zapoznanie z zasadami przygotowania prezentacji multimedialnej do projektu

Forma prezentacji


Odbiorcy prezentacji


 • zdjęcia z przeprowadzonych badań wydolności oddechowej
 • wyniki ankiety na temat palenia, uprawiania sportu, sposobu ubierania się uczniów.
 • definicją wydolności oddechowej
 • Rodzice
 • uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Bartoszycach
 • wystąpienie w trakcie Szkolnej Giełdy Projektów

Komentarz eksperta


Agnieszka Chołuj:
Tematyka prezentowanego projektu dotyczy wydolności układu oddechowego uczniów: kolegów i koleżanek wykonawców projektu. Przeglądając poszczególne zadania proszę zwrócić uwagę, czy wszystkie zaplanowane działania ściśle wiążą się z wybraną przez uczniów tematyką. Jeden z dwóch problemów, który uczniowie postanowili rozwiązać, wiąże się dosyć luźno z badanym tematem. Uczulam wszystkich opiekunów grup projektowych, by już w trakcie planowania konsekwentnie zwracali uwagę na inwencję uczniów i kierowali ją we właściwym kierunku. Proponuję również, by pytać się uczniów, w jaki sposób opracują otrzymane dane i o czym otrzymane wyniki mogą świadczyć. Nie znam wyników badań, które zostały przeprowadzone w trakcie prezentowanego projektu. Myślę jednak, że istnieje dosyć poważne „niebezpieczeństwo”, iż uczniowie nie wykryją żadnej korelacji pomiędzy na przykład paleniem i mniejszą wydolnością oddechową bądź paleniem i słabszą kondycją fizyczną lub większą absencją na lekcjach. Wtedy ogromną rolą opiekuna grupy jest pomoc w prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników. Takie wyniki mogą mieć związek z wiekiem badanych, „młodość” jest w stanie skompensować szkody ale nie znaczy to oczywiście, że organizm przez lata poddawany szkodliwym wpływom będzie funkcjonował tak samo dobrze jak na początku. Bardzo gorąco polecam twórczą ingerencję w poczynania uczniów, głównie poprzez zadawanie dodatkowych pytań.