Tematyka projektu


Opiekun projektu


Ocena środowiska przyrodniczego oraz zasobów przyrody na terenie gminy w Świdnica Anna Majcher z Gimnazjum w Lutomii Dolnej

Problem rozwiązywany przez uczniów


Rekomendacja eksperta CEO


Czy nasza gmina ma wiele cennych przyrodniczo terenów oraz jaki jest stan środowiska przyrodniczego w naszej gminie?

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowany projekt jest typem projektu lokalnego, którego celem może być między innymi uświadomienie młodym obywatelom gminy, jakie walory, w tym przypadku przyrodnicze, posiada ich mała ojczyzna. Można w nim znaleźć przykłady działań, które są możliwe do wykonania w każdej lokalizacji. Zakłada również wykorzystanie Urzędu Gminy, jako źródła informacji. Ma to dwa niezaprzeczalne plusy: udowadnia, że zagadnienia przyrody i ochrony środowiska nie są domeną romantycznych obrońców przyrody lecz stanowią integralny element działania państwa; oswaja młodych ludzi z kontaktem z urzędnikiem, który często jawi się im, jako niedostępny ważny pan w garniturze. 

Pojęcia, które powinni znać uczniowie


Wprowadzenie dla nauczyciela


Przed rozpoczęciem projektu warto, by uczniowie potrafili zdefiniować biotyczne i abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego. Przyda się świadomość, dlaczego konkretne gatunki roślin i zwierząt oraz wybrane ekosystemy są cenne przyrodniczo i dlaczego decydujemy się je chronić. Czy decyduje o tym na przykład: niska liczebność danego gatunku, unikalność jego występowania, przydatność dla człowieka, wartość dziedzictwa przeszłości.  Ponieważ dosyć istotnym elementem projektu jest tworzenie map, powinni również zapoznać się z zasadami ich tworzenia: pojęciem skali, zaprojektowania właściwej legendy itp.

Należy dokładnie przemyśleć zagadnienia do projektu, ponieważ nie wszystkie informacje są udostępniane w gminach. Najlepiej skontaktować się z wójtem wcześniej i zapytać czy udostępni nam informacje , które nas interesują- pod pretekstem promocji gminy. Wówczas na pewno się zgodzi. Projekt ten może być projektem międzyprzedmiotowym ( geografia, biologia, chemia).

 

Główne zadania /działania uczniów


 

 • Zebranie wiadomości w referacie ochrony środowiska w gminie Świdnica na temat  położenia gminy oraz występowania surowców mineralnych.

Odwiedzenie  urzędu gminy Świdnica.

Opracowanie materiałów pozyskanych z gminy.

 • Wyszukanie w Internecie danych na temat gleb występujących na terenie naszej gminy.

Opracowanie danych na temat gleb występujących w naszej gminie.

Wykonanie mapki „ rodzaje gleb naszej gminy”

 • Wyszukiwanie informacji w opracowaniach bibliotecznych  na temat roślinności i zwierząt występujących na terenie naszej gminy.

Opracowanie danych na temat zwierząt i roślin występujących w naszej gminie.

 • Wyszukiwanie definicji: Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody, Pomnik Przyrody

Wyszukanie podanych definicji w encyklopediach lub ustawie o ochronie przyrody.

 • Sporządzenie mapki z rozmieszczeniem pomników przyrody, rezerwatów i terenów cennych przyrodniczo w naszej gminie.

Sporządzenie mapki na podstawie zebranych informacji w gminie , Internecie i innych opracowaniach.

 • Wykonanie zdjęć w terenie  w tematyce projektu

Wyprawa w teren z nauczycielem w celu sfotografowania ciekawych przyrodniczo terenów .

 • Stworzenie albumu z wiadomości zebranych podczas projektu.

Wykonanie albumu – wybranie formy.

 • Stworzenie prezentacji multimedialnej w celu zaprezentowania na forum szkoły.

Wykonanie prezentacji multimedialnej.

Tematy konsultacji


Ustalenie tematu projektu jego celów i rozdzielenie prac w zespole.

Przedstawienie informacji zebranych podczas wizyty w gminie, oraz zebranych poprzez poszczególnych uczestników z innych źródeł.

Opracowanie zebranych informacji w formie opisowej i sporządzenie mapek.

Stworzenie albumu, ulotek , plakatów, oraz prezentacji multimedialnej na prezentację projektu.

„Próba generalna „ przed prezentacją. Informacja dla uczniów od nauczyciela.

Forma prezentacji


Odbiorcy prezentacji


 • Album
 • Prezentacja multimedialna
 • Ulotki
 • plakaty
 • Uczniowie gimnazjum
 • goście z gminy
 • nauczyciele i rodzice

Komentarz eksperta


Agnieszki Chołuj:
Warto jest realizować projekty, które zakładają lepsze poznanie środowiska lokalnego. Wyostrzamy w ten sposób zmysł obserwacji uczniów, którzy nagle zaczynają dostrzegać te elementy w ich środowisku, które do tej pory były przez nich niezauważone. Dowartościowanie miejsca, w którym żyjemy pośrednio może dowartościować każdego mieszkańca. Osobiście zabrakło mi w prezentowanym projekcie samodzielnego zbierania danych w terenie i poleganie w zasadzie tylko na informacjach zebranych w urzędzie. Może ciekawe byłoby samodzielne wykonanie kilku profili glebowych bądź oznaczenie roślin występujących w określonych środowiskach. Na pewno na uatrakcyjnienie projektu wpłynęłoby dodanie do niego tak zwanych elementów śledczych. Takich jak na przykład sprawdzenie, czy na terenie gminy nie ma dzikich wysypisk lub zakładów, tudzież gospodarstw rolnych, które zanieczyszczają środowisko. W tego typu projektach warto jest jak najczęściej wychodzić z klasy i eksplorować gminne zasoby osobiście.