Tematyka projektu


Opiekun projektu


Wpływ środowiska na funkcjonowanie organizmów roślinnych Edyta Konopek z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

Problem rozwiązywany przez uczniów


Rekomendacja eksperta CEO


 

Uczniowie postanowili rozwiązać trzy główne problemy w ramach tematyki „Wpływ środowiska na funkcjonowanie organizmów roślinnych”:

 

  • Jakie czynniki zewnętrzne mają wpływ na kiełkowanie nasion – pozytywne i negatywne
  • Jakie czynniki mają wpływ na funkcjonowanie liści – pozytywne i negatywne
  • Jakie czynniki mają wpływ na funkcjonowanie kwiatów – pozytywne i negatywne.
Projekt o tematyce botanicznej jest o tyle trudny, że wymaga nie tylko pracy w trakcie godzin w szkole ale również pełnego zaangażowania podczas opieki nad roślinami. Polecam go uwadze, gdyż jest projektem ściśle eksperymentalnym zakładającym, że każdy zespół wykonuje własnoręcznie doświadczenia. Ciekawy jest również pomysł „podzielenia”  rośliny pomiędzy zespoły, każdy z nich zajął się innym etapem z jej życia. Wybrano również kilka czynników, które mogą mieć wpływ na roślinę a ich źródłem jest działalność człowieka jak na przykład detergenty lub związki siarki.

Pojęcia, które powinni znać uczniowie


Wprowadzenie dla nauczyciela


Uczniowie powinni zapoznać się z budową roślin okrytonasiennych. Powinni wiedzieć jak zbudowane jest nasienie oraz  co to jest proces kiełkowania. Resztę informacji zbiorą w trakcie wykonywania poszczególnych zadań.

 

Temat projektu jest wspólny dla trzech grup. Jednak każda zajmie się czymś innym. Można powiedzieć, że prześledzimy problem od nasienia do nasienia. Pracują za pomocą doświadczeń, wyszukując informację multimedialne, przygotowując plansze ,prezentację uczniowie poszerzą swoją wiedzę i utrwalą już posiadaną. Pierwsza grupa zajmie się nasionami, druga będzie pracować na   liściach a trzecia zajmie się kwiatami.

Główne zadania /działania uczniów


GŁÓWNE ZADANIA DZIAŁANIA
Planowanie prac nad projektem. Uzupełnienie karty projektu i bloga projektu
Dokumentowanie prac w formie zdjęć
Ustalenie zadań do wykonania
Budowa nasienia, jego powstawanie Wykonanie planszy dotyczącej budowy nasienia, procesu zapylenia i zapłodnienia
Kiełkowanie nasion Sprawdzenie jak woda, tlen, światło, temperatura wpływają na proces kiełkowania
Co utrudnia proces kiełkowania Sprawdzenie wpływu detergentów i tlenków siarki na proces kiełkowania
Nasiona trujące Odszukanie informacji na temat nasion trujących.
Budowa kwiatów Wykonanie rysunków kwiatów roślin wiatropylnych i owadopylnych
Wpływ tlenków siarki na kwiaty Wykonanie doświadczenia sprawdzającego wpływ tlenków siarki na kwiaty o barwie niebieskiej
Wpływ temperatury na kwiaty Przeprowadzenie eksperymentu dotyczącego wpływu temperatury na ruch pokryw kwiatowych
Termotropizm Wyszukanie informacji o ruchach roślin, szczególnie termotropizmu.
Kwaśne deszcze Przygotowanie informacji o kwaśnych deszczach, ich wpływu na rośliny
Budowa i funkcje liści Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat budowy i funkcji liści
Oddziaływanie siarki na liście roślin nasiennych Wykonano doświadczenie sprawdzające wpływ siarki na liście różnych grup roślin: iglastych, jednoliściennych i dwuliściennych
Zjawisko gutacji Przygotowanie i wykonanie doświadczenia dotyczącego gutacji na pszenicy
Wyszukanie informacji na temat gutacji (Internet, książki)
Lokalizacja aparatów szparkowych Przeprowadzenie doświadczenia pozwalającego określić położenie aparatów szparkowych
Liście roślin owadożernych Wykonano rysunki niektórych gatunków roślin owadożernych
Wyszukanie informacji na temat roślin owadożernych
Prezentacja pracy nad projektem Wykonanie planszy i omówienie  w klasie
Plansza podsumowująca pracę grupy, omówienie w klasach drugich wraz z prezentacja multimedialną
Wykonanie planszy i powieszenie w pracowni biologicznej

Tematy konsultacji


brak informacji

Forma prezentacji


Odbiorcy prezentacji


Trzy odrębne plansze, które powstały w wyniku prac każdego zespołu zostały zaprezentowane w pracowni biologicznej. Uczniowie klas drugich

Komentarz eksperta


Agnieszka Chołuj:

Struktura projektu jest przejrzysta i jasna. Większość zaplanowanych działań adekwatna do rozwiązania sformułowanych problemów. Choć zdarzyły się również i w tym projekcie zadania nie do końca powiązane z tematem jak na przykład „Nasiona trujące” bądź „Rośliny owadożerne”. Być może uczniowie próbowali znaleźć fakty bardziej „mrożące krew w żyłach” niż samo kiełkowanie bądź jego brak. W tego typu doświadczeniach bardzo cenne byłoby wykonywanie kilku powtórzeń każdego wariantu a następnie liczenie średniej liczby zdarzeń w danym wariancie. W tak eksperymentalnym projekcie bardzo dobrze wyglądałyby wykresy a nie tylko zdjęcia pojedynczych szalek z wykiełkowanymi nasionami. Pewnym wariantem prezentowanej pracy mógłby być projekt, którego tematyka związana byłaby z wpływem człowieka na funkcjonowanie organizmów roślinnych. W jego trakcie można byłoby wybrać na przykład takie czynniki jak: zasolenie gleb, stosowanie herbicydów, stosowanie nawozów sztucznych, niszczenie struktury gleb.  Inny projekt również botaniczny ale z większym naciskiem na ekologię mógłby dotyczyć wędrówek roślin pomiędzy kontynentami tymi zamierzonymi jak i tymi przypadkowymi.