Na podstawie pracy Renaty Dudlej-Stawna oraz uczniów z Zespółu Szkół w Łozinie. Autorka polecanego doświadczenia - gry uczestniczyła w kursie "Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie" w ramach projektu Akademia uczniowska.
 
Opracowanie ekspert CEO Agnieszka Chołuj
 
Opis gry
Planowane korzyści z gry
Utrwalenie i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem
 
 Instrukcja gry
Zasady gry : klasę dzielimy na 5 zespołów . Każdy zespół wybiera kapitana . Zespoły sporządzają diagramy ( takie jak do gry w statki), na których zaznaczają pola i statki już trafione. Nauczyciel na swoim diagramie - którego uczniowie nie widzą zaznacza dowolnie statki. Wielkość diagramu zależy od czasu gry.
 
Kapitan zespołu 1 prosi o pytanie np. B4 nauczyciel odczytuje pytanie - odpowiada jedna osoba z zespołu . Za prawidłową odpowiedź zespół otrzymuje 1pkt. Jeśli na tym polu dodatkowo był statek to uzyskują punkt gratis lub mają dodatkowy strzał. Jeżeli zespół nie zna odpowiedzi to inny może przejąć pytanie i pkt. Każda grupa na swoim diagramie zaznacza pola trafione. Jeśli zespół nie uważał i poprosi o pytanie, które już było - traci kolejkę. Gra prowadzona jest do wyczerpania pytań.
 
 
A B C D E
1
2
3
4
5
Materiały
 
 
PRZYKŁADOWE PYTANIA I ROZMIESZCZENIE STATKÓW
 
A B C D E
1 ×
2 × ×
3 ×
4 × × ×
5
 
Diagram nauczyciela
 
Przykładowe pytania :
A1- wymień sposoby odżywiania się organizmów .
A2- Co to są organizmy samożywne – podaj 2 przykłady
A3- co to są pasożyty – podaj 3 przykłady organizmów
A4- wymień produkty fotosyntezy
A5- wyjaśnij co to jest oddychanie.
B1- od czego zależy intensywność fotosyntezy
B2- zapisz reakcję fotosyntezy
B3- co to jest dymorfizm płciowy – podaj przykłady organizmów
B4- Na czym polega trawienie wewnętrzne i zewnętrzne organizmów – podaj przykłady.
B5- Podaj sposoby rozmnażania bezpłciowego.
 
 
Fragment podstawy programowej
III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, odczytuje, analizuje, interpretuje, przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.
IV. Rozumowanie i argumentacja.
Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznym .
4) przedstawia fotosyntezę, oddychanie tlenowe oraz fermentację mlekową
i alkoholową jako procesy dostarczające energii; wymienia substraty
i produkty tych procesów oraz określa warunki ich przebiegu;
5) wymienia czynniki niezbędne do życia dla organizmów samożywnych
i cudzożywnych; ocenia, czy dany organizm jest samożywny czy cudzożywny.