Tematyka projektu


Opiekun projektu


Czy mleko jest zdrowym napojem? Beata Szymczak z Gimnazjum nr 5 w Koninie

Problem rozwiązywany przez uczniów


Rekomendacja eksperta CEO


Czy mleko jest zdrowym napojem?

W ramach tego problemu poszczególne zespoły sformułowały tzw. problemy szczegółowe:

 1. Jakie jest spożycie mleka i przetworów mlecznych
 2. Czy alergia na mleko oznacza całkowitą rezygnację z produktów mlecznych
 3. Zaprojektować doświadczenie pozwalające zbadać wybrany składnik mleka.

 

 

 

 

 

Agnieszki Chołuj:

Bliższe poznanie zagadnień związanych ze spożyciem mleka może być dla uczniów przydatne w życiu codziennym. Dyskusja obecna w mediach jak również kampanie prowadzone na rzecz zwiększenia konsumpcji mleka i jego przetworów wymaga, by młody człowiek znał racjonalne argumenty za i przeciw piciu mleka. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, na różnicę pomiędzy nietolerancją mleka a alergią na białka znajdujące się w mleku. Poszczególne działania w prezentowanej pracy można z łatwością przekształcić w autonomiczne projekty, które bardziej szczegółowo będą traktować konkretny problem.  Na przykład „Zaprojektować doświadczenie pozwalające zbadać wybrany składnik mleka” możemy rozszerzyć na wszystkie składniki mleka i otrzymać projekt pod tytułem „Czym naprawdę jest mleko?”

Pojęcia, które powinni znać uczniowie


Wprowadzenie dla nauczyciela


Uczniowie na pewno powinni znać skład chemiczny przynajmniej kilku rodzajów mleka ssaczego n. p. mleka człowieka, krowy, kozy. Powinni zwrócić uwagę na istotne różnice w ich składzie: ilościowe i jakościowe. Mogą również zapoznać się z technologią wytwarzania mleka z roślin, by wiedzieć po co i jak się go produkuje. Powinni również znać mechanizm alergii na mleko i nietolerancji mleka. Te dwa zjawiska o zupełnie różnych mechanizmach w mediach i w języku potocznym są często mylone. Bardzo cenna byłaby również wiedza, czym pod względem składu różni mleko od wyrobów pochodzących od niego.

Projekt w założeniu ma aktywizować ucznia do samodzielnego zdobywania informacji,  dlatego poszczególne grupy zadaniowe wykorzystywać będą rożne metody poznawcze: ankietę, sondę , wywiad, eksperyment naukowy by następnie  zestawiać  wiedzę powszechną z  badaniami naukowymi.  Poznanie  technologii wyrobu twarogu i masła  ma zainteresować  ucznia  z jednej strony zdrową żywności,  a z drugiej przemysłem  mleczarskim naszego miasta.

Główne zadania /działania uczniów


Główne zadania

Działania

Planowanie projektu (gr. A, B, C)

Wybór tematu

Wytyczenie działań

Podział na grupy zadaniowe

Wykonanie terminarza spotkań

Planowanie doświadczenia badającego zawartość laktozy (gr. A)

Poszukiwanie informacji dotyczących laktozy

Określenie próby kontrolnej

Wykonanie spisu potrzebnych materiałów

Projekt graficzny karty pracy

Przygotowanie doświadczenia (gr. A)

Zgromadzenie materiałów potrzebnych do doświadczenia

Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego i sprzątanie

Wykonanie doświadczenia badającego zawartość laktozy (gr. A)

Nadzór nad prowadzeniem doświadczeń

Wykonywanie zdjęć

Podsumowanie

Wykonanie prezentacji multimedialnej

Poznanie zasad zbierania informacji metodami statystycznymi (gr. B)

Wybór narzędzi statystycznych

Określenie grupy respondentów

Przygotowanie narzędzi statystycznych (gr. B)

Pytania i odpowiedzi do ankiety

Przygotowanie sondy i metryczki respondenta

Zbieranie informacji o spożyciu mleka i jego przetworów

Ankietowanie

Prowadzenie sondy

Podsumowanie

Zestawienie wypracowanych efektów projektu

Przygotowanie do prezentacji projektu

Wykonanie prezentacji multimedialnej

Podsumowanie projektu

Ocena koleżeńska

 Poznanie faktów na temat alergii (gr. C)

Sporządzenie planu wywiadu z lekarzem rodzinnym

Prelekcja o alergii pokarmowej

Zapoznanie się z techniką produkcji twarogu

Poszukiwanie przepisów na twaróg

Spisanie listy materiałów potrzebnych do wykorzystania twarogu

Przedstawienie etapów produkcji twarogu

Uzupełnienie bloga

Zamieszczenie na blogu zdjęć etapów produkcji twarogu

Przygotowanie do prezentacji projektu

Zestawienie wypracowanych efektów projektów

Ćwiczenia związane z publiczną prezentacją

Podsumowanie projektu

Ocena koleżeńska

Ocena nauczycielska

Tematy konsultacji


 • Przedstawienie zasad projektu
 • Planowanie działań
 • Wyjaśnienie mechanizmu reakcji immunologicznych
 • Doświadczenia laboratoryjne
 • Praca na blogu
 • Przygotowanie do prezentacji

Forma prezentacji


Odbiorcy prezentacji


 • prezentacja multimedialna: dokumentacja doświadczenia, podczas którego wykrywano laktozę w różnych rodzajach mleka.
 • plakat
 • uczniowie klas pierwszych

Komentarz eksperta


Zespoły projektowe realizowały odrębne zadania w ramach jednego, szerszego tematu. Dzięki temu zastosowano całą gamę różnorodnych działań, które mogą stać się inspiracją dla innych nauczycieli w tworzeniu z uczniami własnych projektów. Młodzież w trakcie realizacji projektu „Mleko pierwszym pokarmem ssaka” wykonywała doświadczenia, formułowała ankietę i opracowywała jej wyniki metodami statystycznymi, zbierała informacje o alergii i jej mechanizmach a nawet własnoręcznie wykonywała  twaróg. Aby zapewnić wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi grupami część zadań była przygotowywana przez oddzielne zespoły a wykonywana później przez wszystkich. Osobiście zachęcałabym do zawężania tematyki i bardziej intensywnej eksploracji wybranych zagadnień. Tym niemniej w tak szeroko zakrojonym projekcie ambitni uczniowie mogli wykazać się dużą dozą własnej inwencji i samodzielnego działania. Przy tego typu projekcie konieczny jest precyzyjny plan i konsekwentne dotrzymywanie terminów w przeciwnym razie łatwo o potknięcia. Pamiętajmy również, by rozwiązanie problemów szczegółowych koniecznie rozpatrywać w kontekście problemu głównego.