Opiekunką zespołu uczniowskiego, który zrealizował projekt jest Izabela Okrzesik – Frąckowiak z Gimnazjum w Wieleniu. Rekomendacja ekspera CEO, Marka Piotrowskiego:Trzy zespoły postawione przed trudnym zadaniem wykorzystywały różnorodne metody badawcze, zbliżając się do rozwiązania problemu, którego pełne ostateczne rozwiązanie nie jest możliwe.

 

Komentarz eksperta CEO, Marka Piotrowskiego:Uczniowie sami wybierają problem, jaki chcą rozwiązać. Czasami stawiają zbyt trudne pytania i stąd zapewne część ich prac polega na kopiowaniu z Internetu gotowych rozwiązań / odpowiedzi do multimedialnej prezentacji. Ze względu na wybór niełatwej tematyki, zintegrowany projekty wykonywany przez uczniów pracujących pod opieką p. Izabeli Frąckowiak mógł być właśnie taką pracą opartą na Ctrl+C i Ctrl+V. Jednak tak się nie stało. Dzięki własnej inwencji i pomocy nauczyciela uczniowie wykonali wiele ciekawych badań, które warto modyfikować i rozwijać dalej.

 

Tematyka projektu:

Telefon komórkowy: przyjaciel, czy wróg?

Zespół projektowy A. - Temat projektu: „Fale dźwiękowe i elektromagnetyczne”),

Zespół projektowy B. - Temat projektu: „Hałas a człowiek”

Zespół projektowy C. - Temat projektu: „Budowa telefonu komórkowego”.

Wprowadzenie dla nauczyciela:

Telefon komórkowy jest tak powszechny, że temat budzi zainteresowanie sam w sobie już na wstępie. Przedstawienie go w ciekawy sposób jeszcze bardziej potęguje zainteresowanie uczniów.

 

Pojęcia, które powinni znać uczniowie przed rozpoczęciem projektu:

Przed przystąpieniem do wykonania projektu uczniowie poznać powinni takie pojęcia jak wartość średnia, długość i częstość fali, ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi.

Problem, który chcieli uczniowie rozwiązać:

Zespół projektowy A. Problem: „Jaki jest wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka?”,

Zespół projektowy B. Problem: „Jaki jest wpływ telefonów komórkowych na młodzież gimnazjalną?”,

Zespół projektowy C. Problem: „Wpływ psychologiczny telefonów komórkowych na młodzież gimnazjalną?”

 

Realizacja projektu:

Główne zadania

Działania

Badanie wpływu rozmowy telefonicznej na układ krążenia za pomocą pomiarów ciśnienia krwi.

Zebranie informacji na temat szkodliwości fal elektromagnetycznych i pomiaru ciśnienia krwi.

Przeprowadzanie badań (z pomocą pielęgniarki szkolnej), których celem było określenie wpływu rozmowy telefonicznej na ciśnienie krwi u kolegów i koleżanek

Wyniki: Stwierdzono, że: w trakcie krótkiej rozmowy (klasa II):

 • Ciśnienie rozkurczowe średnio wzrosło o ok. 16 mm Hg;
 • Ciśnienie skurczowe wzrosło średnio o ok. 23 mm Hg;

Analiza wyników.

Uwaga. Ewentualna różnice występujące w wynikach pomiarów ciśnienia przed i po rozmowie, mogą być efektem rozmowy i samego pomiaru. Nic nie wskazuje na to, że zmiana ciśnienia jest spowodowana oddziaływaniem fal elektromagnetycznych na człowieka.  Jest to dobry przykład eksperymentu, którego wyniki należy przedyskutować z gimnazjalistami, by wyjaśnić im jak można manipulować wnioskami z doświadczeń (następny przykład podano w odnośnikach).

Ustalenie formy prezentacji wyników.

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród kolegów i koleżanek na temat: „Jaki jest wpływ telefonów komórkowych na młodzież gimnazjalną?”.

Poszukiwanie w Internecie dogodnych ankiet.

Wybór ankiet.

Przeprowadzenie badań ankietowych ankietowania na temat mediów, w tym telefonu komórkowego.

Wyniki:

Codziennie ok. 70% procent gimnazjalistów ogłada TV przez mniej niż godzinę, a ok. 30% od 1 do 5 godzin,

 • 50% gimnazjalistów czuje duży dyskomfort, gdy przez pewien czas nie mogą korzystać z telefonu komórkowego (tak duży dyskomfort nie jest wywołany brakiem komputera, ani brakiem dostępu do Internetu),
 • 40% uczniów używa aplikacji telefonu „dla zabicia wolnego czasu”.

Analiza wyników.

Ustalenie formy prezentacji wyników.

Trzecim elementem projektu było odnalezienie przez uczniów ciekawych doświadczeń pokazujących efekty związane z powstawaniem i rozchodzeniem się fal.

 

Poszukiwanie w Internecie ciekawych doświadczeń.

Wybór doświadczeń.

Przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń.

Wyniki: Telefon komórkowy jest przecież nadajnikiem i odbiornikiem fal elektromagnetycznych, warto, więc przeprowadzić doświadczenia uzmysławiające kolegom i koleżankom zjawiska falowe.

Zaproponowane przez gimnazjalistów proste doświadczenia, do których wykonania nie było potrzebne specjalistyczne wyposażenie ukazywały:

 • Jak powstaje fala?
 • Proces rozchodzenie się fali dźwiękowej w powietrzu i w ciałach stałych.
 • Metody detekcji fal dźwiękowych
 • Zależność długości fali od rozmiarów ciała będącego jej źródłem.

Analiza wyników doświadczeń, jakie przygotowano

Ustalenie formy prezentacji wyników.

Publiczna prezentacja projektu

Opracowano trzy raporty:

1. Badanie wpływu fal elektromagnetycznych na układ krążenia

2. Uzależnienie od mediów

3. Eksperymenty z Akademia uczniowską. Wieleń 2011

Tematy konsultacji:

Co będziemy robić na SKN w II semestrze?

Prezentacja projektów edukacyjnych. Zrozumienie idei projektów edukacyjnych

Wybór tematyki projektu.

Wykonanie informacji na temat pomiarów ciśnienia i szkodliwości fal elektromagnetycznych

Wykonanie informacji na temat badań ankietowych na temat wpływu mediów

Wykonanie informacji na temat pomiarów ciśnienia i szkodliwości fal elektromagnetycznych

Opracowujemy NaCoBeZU

Jak dokumentować naszą pracę?

Pracujemy z programem PowerPoint

Zakładamy blog uczniowski

Wykonanie pomiarów ciśnienia krwi i ich interpretacja.

Wykonanie badań ankietowych i ich interpretacja.

Przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń.

Wstępne przygotowanie scenariusza publicznej prezentacji projektu

Próba generalna prezentacji

Podsumowanie projektu, samoocena i ocena nauczyciela

Prezentacja:

Forma prezentacji:

Publiczną prestację projektów prowadzona na podstawie prezentacji multimedialnej.

Odbiorcy prezentacji:

Prezentacja jest zaplanowana podczas zebrania z rodzicami

 

Załączniki wybrane przez eksperta:

 1. Strona poświęcona przygotowaniu i realizacji badań ankietowych www.ankietka.pl
 2. Szkodliwość telefonów komórkowych (prowokacja) http://www.youtube.com/watch?v=cSQR89Y4zCw&feature=related
 3. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe DRGANIA I FALE MECHANICZNE (Fale mechaniczne, Fale dźwiękowe, Rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych) http://gwo.pl/menus/view/174/seo_link:/page_id:2962